O nama - Statut

Udruženje „DOBRA VILA ZA VAS“

Skupština Udruženja :
„DOBRA VILA ZA VAS“
na sednici održanoj u sedištu Udruženja, 
u Sremčici, ul. Dvoržakova br. 48/8; 
dana 07.01.2013. godine ,usvojila  je

STATUT 

Član 1.

„DOBRA VILA ZA VAS“ (u daljem tekstu: Udruženje ) je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

Član 2.

Naziv Udruženja je „DOBRA VILA ZA VAS“. 
Udruženje ima sedište na adresi :  Sremčica, ul. Dvoržakova br. 48/8.  
Delatnost Udruženja je: 94.99- Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje može promeniti naziv, sedište i delatnost odlukom Skupštine Udruženja.
Promena ovih podataka se registruje u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja.
Odlukom Upravnog odbora biće odlučeno o izgledu memoranduma, amblema, zastave i boje Udruženja kao i o drugim elementima vizuelnog identiteta Udruženja.

Ciljevi i aktivnosti 


Član 4.

„DOBRA VILA ZA VAS“ se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći i podrške socijalno ugroženoj deci.

To su sledeći ciljevi i zadaci:

 • Pomoć i podrška socijalno ugroženoj deci;
 • Organizacija prikupljanja fondova za socijalno ugroženu decu;
 • Organizacija dobrotvornih akcija u vidu prikupljanja odeće, hrane i sredstava za ličnu higijenu;
 • Organizacija kreativnik radionica i igraonica za decu;
 • Pomoć pri praćenju problematičnih porodica radi smanjenja rizika zlostavljanja nad decom u istima; 
 • Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
 • Saradnja sa humanitarnim organizacijama , dobrotvorima i donatorima koji žele da podrže rad Udruženja ; 
 • Ostvarivanje kontakta i saradnje sa ciljno bliskim organizacijama u Srbiji i svetu radi obezbeđivanja sredstava i logističke podrške ciljeva Udruženja;
 • Organizacija društveno-korisnih i humanitaarnih akcija u domenu  ciljeva Udruženja;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Udruženje.

Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preduzima sledeće oblike aktivnosti:

 • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja;
 • Informisanje javnosti i članova o aktivnostima Udruženja, po potrebi putem štampanih publikacija, medija, internet prezentacije i na druge primerene načine;
 • Saradnja u svim oblicima sa činiocima od društvenog značaja u Srbiji i inostranstvu, kao i saradnja sa zainteresovanim privrednim, vanprivrednim subjektima i državnim organima koji su u poziciji da  pomognu ostvarenje ciljeva Udruženja; 
 • Udruženje preduzima sve druge  vidove aktivnosti koji su u skladu  sa ciljevima i principima rada Udruženja.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva


Član 6. 

Prava i obaveze članova regulišu se Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Udruženja, a u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.
Član Udruženja može biti svako pravno i fizičko lice koje prihvati ciljeve Udruženja, Statut i Pravilnik o pravima i obavezama članova, ako podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.   

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva, bez saglasnosti ostalih članova,  davanjem pisane izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja. 
Skupština može isključiti pojedinog člana iz  Udruženja zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Ugovora o osnivanju,  Statuta ili drugog opšteg akta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja, kao i iz svih razloga koji se utvrđuju posebnim Pravilnikom. Na obrazloženi predlog Upravnog odbora Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Udruženja. Članstvo u Udruženju prestaje danom donošenja odluke Skupštine Udruženja.  
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju, na način koji predviđa Pravilnik Udruženja.

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlu?ivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija


Član 9.

Organi Udruženja su : Zastupnik Udruženja, Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Udruženje ima jedno lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja – Zastupnika Udruženja, imenovano na način utvrđen ovim Statutom. 
Zastupnik zastupa Udruženje u pravnom prometu, ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.  
Zastupnik Udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa Udruženja.

Član 10.

Funkciju Zastupnika Udruženja vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.
Za Predsednika Upravnog odbora –Zastupnika Udruženja može biti određeno samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
Predsednik Upravnog odbora–Zastupnik Udruženja ne može biti lice koje funkciju Zastupnika ili Predsednika Upravnog odbora ima u drugom Udruženju osnovanom radi zaštite interesa članova u oblasti iste ili srodne delatnosti, kao i lice koje je zaposleno u takvom Udruženju ili preduzeću koje nije član Udruženja. 

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora može biti razrešen pre isteka vremena za koje je postavljen:

1. Na sopstveni zahtev,
2. Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona,Statuta i odluka Skupštine Udruženja
3. Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja,
4. U drugim slučajevima predviđenim Zakonom. 

Između Predsednika Upravnog odbora koji se razrešava dužnosti i novopostavljenog Predsednika Upravnog odbora, obavezno se vrši primopredaja.
Predsednik Upravnog odbora  kome prestaje dužnost obavezan je obavljati poslove i radne zadatke do stupanja na dužnost novog Predsednika Upravnog odbora.

Član 12.

Skupštinu Udruženja  čine svi članovi Udruženja.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. 
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. 
Sednicom predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira većinom glasova članova Skupštine sa mndatom od 1 godine i pravom reizbora na istu funkciju.
Predsednik Skupštine je predsedavajući Skupštinom,  rukovodi radom sednice, održava red na sednici i potpisuje Zapisnik i Odluke donete na Skupštini. 

Član 13.

Nadležnosti Skupštine:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora iz redova članica Udruženja;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • utvrđuje poslovnu politiku Udruženja;
 • Donosi poslovnik o svom radu;
 • Daje smernice  predsedniku Upravnog odbora (zastupniku Udruženja) u ostvarivanju i sprovođenju aktivnosti Udruženja;
 • Odlučuje o pristupanju novih članova i visini osnivačkog uloga kao i o isključenju članova Udruženja;
 • Donosi odluku o visini članarine za narednu godinu. 

Član 14.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, s tim da svaki član ima jedan glas. 
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova članova Skupštine.
Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna i izveštaja o aktivnostima, pristupanju novih članova i isključivanju članova, Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja članova. 

Član 15.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.
Skupština može odlučivati tajnim glasanjem u slučajevima kada to zahteva najmanje 1/4 članova.
Član Skupštine može glasati i pismenim putem, tako što dostavlja svoju potpisanu izjavu Predsedavajućem Skupštine ili Predsedniku Upravnog odbora. 

Član 16.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. 
Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština iz redova članova Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira Predsednika i Zamenika predsednika Upravnog odbora.

Član 17.

Nadležnosti Upravnog odbora:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • donosi finansijske odluke;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

  Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova. 

Član 18.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uo?enim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Poslovna tajna


Član 19. 

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine Udruženja čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetila interesima i ugledu Udruženja. 
Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona. 

Ostvarivanje javnosti rada


Član 20.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. 
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine.

Odgovornost za štetu


Član 21.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik. 
Postupak za naknadu štete koja je nanaeta Udruženju na način opisan u st. 1 ovog člana- pokreće se na osnovu odluke organa Upravnog odbora Udruženja ili po zahtevu najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Udruženja. 
Odlukom Skupštine se može odrediti posebni zastupnik Udruženja za postupak za naknadu štete. 
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika Udruženja.    

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima


Član 22.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, sponzorstvom i saradnjom sa sličnim organizacijama, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija,na osnovu kamate na uložena sredstva Udruženja, sredstvima ostvarena sopstvenim neprofitnim ciljnim radom u skladu sa Zakonom, i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, edukativne i prakti?ne radionice  i kroz druge adekvatne oblike ostvarivanja svojih ciljeva.

Član 23.

Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima: 
1) da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima; 
2) da je delatnost predviđena statutom; 
3) da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Udruženja. 
Delatnost se člana upisuje u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju. 
Udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakon upisa delatnosti u Registar nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.
Poslovi koje Udruženje zaključi suprotno odredbi st. 1. i 2. ovog člana pravno su valjani, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za prekoračenje. 
Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima, u smislu Zakona kojim se uređuju privredna društva. 

Poslovne knjige i finansijski izveštaji


Član 24.

Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. 
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima Udruženja na način utvrđen statutom. 

Korišćenje imovine Udruženja


Član 25.

Imovina Udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje statutarnih ciljeva. 
Imovina Udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima u smislu Zakona. 
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih. 

Odgovornost za obaveze Udruženja


Član 26.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom. 
Članovi Udruženja i organa Udruženja mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako postupaju sa imovinom Udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe Udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe. 

Statusne promene i prestanak rada Udruženja

Član 27.

O statusnim promenama Odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova.
Udruženje prestaje sa radom odlukom 2/3 članova Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 28. 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja, a u skladu sa Zakonom. 
Ako se u trenutku prestanka Udruženja ne može postupiti na način određen prethodnim članom ili ako Udruženje prestaje na osnovu odluke o zabrani rada, nakon sprovedenog postupka likvidacije  imovina Udruženja postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište Udruženja. 

Pristupanje drugim organizacijama


Član 29.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim državnim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim i domaćim Udruženjima i Asocijacijama udruženja koja se bave pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa Zakonom.

Završne i prelazne odredbe


Član 30.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o Udruženjima Republike Srbije.

Član 31.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja. Udruženje se registruje kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.       Predsedavajuća Skupštine Udruženja
RADICA JOVANOVIĆ